End-User License Agreement (EULA) (NL)

Datum van laatste update: 28-03-2024

Lees deze EULA zorgvuldig door voordat u de website https://www.briteblue.nl gebruikt. Deze overeenkomst regelt uw gebruik van de website en alle inhoud, functies en diensten die beschikbaar zijn op of via de website.

1. Gebruikslicentie

Door de website https://www.briteblue.nl te gebruiken, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de inhoud, functies en diensten van de website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

2. Intellectuele eigendom

Alle inhoud op de website https://www.briteblue.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, audio en video, is eigendom van BriteBlue Solutions of zijn licentiegevers en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U stemt ermee in deze inhoud niet te kopiëren, wijzigen, distribueren, reproduceren, verkopen of afgeleide werken ervan te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BriteBlue Solutions.

3. Beperkingen

U stemt ermee in om de website https://www.briteblue.nl niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze EULA. U mag de website niet gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan de website, het functioneren ervan kan onderbreken of de toegang van andere gebruikers kan belemmeren.

4. Privacy

Door gebruik te maken van de website https://www.briteblue.nl, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid.

5. Beëindiging

Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd door u of BriteBlue Solutions. U kunt deze licentie op elk moment beëindigen door uw gebruik van de website te staken. BriteBlue Solutions kan deze licentie op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze EULA.

6. Disclaimer

De website https://www.briteblue.nl wordt geleverd zoals deze is en zoals beschikbaar is. BriteBlue Solutions geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de website, de inhoud, functies of diensten.

7. Wijzigingen in de EULA

BriteBlue Solutions behoudt zich het recht voor om deze EULA op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van de website na dergelijke wijzigingen vormt uw instemming met de gewijzigde EULA.

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze EULA, neem dan contact met ons op via info@briteblue.nl.

End-User License Agreement (EULA) (EN)

Date of last update: 28-03-2024

Please read this EULA carefully before using the website https://www.briteblue.nl. This agreement governs your use of the website and all content, features, and services available on or through the website.

1. License Grant

By using the website https://www.briteblue.nl, we grant you a limited, non-exclusive, non-transferable license to access and use the content, features, and services of the website for personal, non-commercial use.

2. Intellectual Property

All content on the website https://www.briteblue.nl, including but not limited to text, images, logos, icons, audio, and video, is the property of BriteBlue Solutions or its licensors and is protected by copyright and other intellectual property rights. You agree not to copy, modify, distribute, reproduce, sell, or create derivative works of this content without the express written permission of BriteBlue Solutions.

3. Restrictions

You agree not to use the website https://www.briteblue.nl for any purpose that is unlawful or prohibited by this EULA. You may not use the website in a manner that could damage the website, disrupt its operation, or interfere with the access of other users.

4. Privacy

By using the website https://www.briteblue.nl, you consent to the collection and use of your information as described in our Privacy Policy.

5. Termination

This license is effective until terminated by you or BriteBlue Solutions. You may terminate this license at any time by discontinuing your use of the website. BriteBlue Solutions may terminate this license at any time without prior notice if you fail to comply with the terms of this EULA.

6. Disclaimer

The website https://www.briteblue.nl is provided “as is” and “as available.” BriteBlue Solutions makes no warranties, express or implied, regarding the operation of the website, its content, features, or services.

7. Changes to the EULA

BriteBlue Solutions reserves the right to modify this EULA at any time. It is your responsibility to regularly check for changes. Your continued use of the website after such changes constitutes your acceptance of the modified EULA.

8. Contact Information

If you have any questions about this EULA, please contact us at info@briteblue.nl.

Wil jij?

Werken bij de meest gezellige club IT-professionals in Nederland?

Solliciteer op een van onze vacatures en overtuig ons waarom jij waarde kan toevoegen voor ons en onze klanten!